Římskokatolická farnost Halenkov

Farní hlas - Duben 2018

Celé články se rozbalí po kliknutí na jejich nadpis nebo první odstavec.
Soubor k tisku včetně úmyslů mší svatých je zde .


Drazí a Bohem milovaní bratři a sestry,

každý z nás touží po životě a radosti z něho, ale v dnešním shonu nám nějak rychle rychleji ubíhají dny, týdny i roky a my si uvědomujeme, že tady na zemi jednou všechno skončí. Ale touha po životě zůstává. Byli bychom velmi nerozumní a ubozí, kdybychom si mysleli, že smrtí to všechno končí. Právě naopak. Smrt je nový porod do nového věčného života.

váš P. Ján Rušin, SVD


Smrt Pána Ježíše

„Ježíš je náš Pán, …byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění.“

Římanům 4,24b - 25

Pán Ježíš je Boží syn a má proto božskou moc. To se v Jeho životě vícekrát ukázalo. Mohl vzkřísit mrtvé, poručit bouři, aby se ztišila, i nasytit 5000 hladových osob pěti chleby a dvěma rybami. Proč potom neušel zadržení a ukřižování? I to by mohl. Když na něho pochopové vkládali ruce, řekl Petrovi: „Či myslíš, že nemohu poprosit svého Otce, a on mi hned pošle víc než dvanáct legií andělů­?“ (Matouš 26,53)

JK


Děkanátní setkání mládeže ve Štípě u Zlína

Bylo sobotní ráno dvacátého čtvrtého dne měsíce března, kdy se několik z nás mladých vydalo na Děkanátní setkání mládeže ve Štípě.

TN


Nová střecha altánku ve dnech 27. 2. – 3. 3. 2018

Všimli jste si, že máme novou střechu na altánku ve farní zahradě? Jistě ano, vždyť nechodíme okolo slepí, ani hluší. A bylo to vskutku třeba, protože tam začínalo zatékat a časem by se musely vyměnit i desky, ze kterých jsou stěny, a které zatím jsou v pořádku.

Ještě nátěr zvenčí a naše farní děti budou mít možnost v letních měsících zde vyvíjet všechny možné aktivity, pod dohledem starších animátorů. Tak upřímné Pán Bůh zaplať těm, kteří se tohoto bohulibého díla zhostili na jedničku i v chladném počasí.


Nad stránkami našich matrik:

Křty: Do našeho farního společenství budou ve křtu svatém přijati tito naši farníci:


Úmysly modlitebníků Svatého růžence na měsíc březen 2018

Správce webu: tch@centrum.cz